Vyhledávání

Reklamace a záruka

Prodávající: Robin Málek (dále prodávající/prodejce)
IČ: 88387364, Nejsem plátce DPH
Email: info@naladimesatelit.cz
 1. Úvodní ustanovení

  Tento reklamační řád byl zpracován na základě zákona č. 40/1964 Sb.; občanský zákoník; ve znění pozdějších předpisů; a zákona č. 634/1992 Sb.; o ochraně spotřebitele; ve znění pozdějších předpisů; a jeho cílem je účelné upřesnění postupu zákazníka a prodávajícího viz. kontakt; že na straně zákazníka vznikne oprávněný důvod k uplatnění práv z odpovědnosti za vady prodávaného zboží. Prodávající odpovídá zákazníkovi za shodu zboží s kupní smlouvou. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží; tj. dobou po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží; vzhledem ke svým vlastnostem; danému účelu a rozdílnosti v intenzitě užívání; vydržet.

 2. Záruční podmínky

  Kupující má právo uplatnit záruku pouze na zboží; které bylo zakoupeno u prodejce viz. kontakt; projevila se na něm závada a vztahuje se na něj záruční lhůta. Za vadu nelze považovat nemožnost řádného užívání zboží z důvodu na straně poskytovatele signálu či provozovatele vysílání spočívající například ve změně programové skladby; struktuře a počtu přijímaných stanic; ukončení či přerušení vysílání; změna v příjmu signálu; změně kódovacích přístupů. Prodávající nezaručuje; že provozovatel vysílání nezruší; nezmění; neukončí vysílání; tento postup není na trhu neobvyklý a není důvodem reklamace.

  Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím. Zákonná záruční doba je obecně 24 měsíců; pouze u výrobků vyrobených do 31.12.2002 je zákonná lhůta 6 měsíců. Prodávající může tuto zákonnou lhůtu prodloužit.

  U zboží prodávaného ve výprodeji se slevou (zboží s poškozeným obalem; krátkodobě používané; nekompletní; rozbalené; použité pro prezentaci.....) může být záruční doba zkrácena až na 12 měsíců dle §626 zákona č. 40/1964 Sb. Prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře používání či opotřebení v okamžiku prodeje.

 3. Způsob uplatnění reklamace

  Podmínkou přijetí reklamace je doručení zboží na náklady zákazníka v originálním obalu se vším dodaným příslušenstvím do sídla prodávajícího spolu s dokladem o zaplacení zboží; originálem vyplněného záručního listu a se zcela vyplněným reklamačním listem; který zákazník obdrží od prodávajícího. Reklamované zboží musí být dodáno bez nadměrného znečištění prachem; špínou; atd. U zboží; kterému je na území ČR poskytován autorizovaný servis může kupující uplatnit reklamaci přímo v autorizovaném servisním středisku.

 4. Vyřízení reklamace

  Zákazník má právo na bezplatné odstranění vady bez zbytečného odkladu; maximálně však do 30 dní. Pro rozhodnutí o oprávněnosti reklamace je nezbytné posouzení servisního střediska dle jednotlivých výrobců.

  Jde-li o vadu; kterou lze odstranit; bude zboží opraveno. Pokud u zboží nelze vadu odstranit; pak je prodávající oprávněn vadné zboží kupujícímu vyměnit za nové zboží se stejnými; nebo lepšími parametry. V případě nemožnosti vyřízení reklamace žádnou z uvedených možností; bude kupujícímu vrácená částka zaplacená za zboží.

  V případě výskytu 3 stejných opakovaných vad na zboží má zákazník právo odstoupit od kupní smlouvy.

  Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu; kterou bylo zboží v reklamačním řízení. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové; začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace. Pokud byla reklamace vyřízena výměnou; je další případná reklamace považována za první reklamaci zboží.

  Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky; SMS; nebo e-mailem.

 5. Odmítnutí reklamace
 • vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba přede dnem uplatnění reklamace
 • došlo-li k porušení ochranných pečetí a nálepek umístěných na zboží
 • odstraněním štítků se sériovými čísly
 • vada vznikla neodbornou instalací; zavedením nevhodného či nelicencovaného programu (software) do zboží či užitím zboží v rozporu s dodaným návodem k použití (včetně užití jiného než doporučeného dekodéru či dekódovacího CI modulu)
 • zboží bylo mechanicky poškozeno či poškozeno přírodními živly
 • zboží bylo nadměrně zatěžováno
 • zboží bylo poškozeno zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN
 • reklamace byla provedena v rozporu s článkem 3. reklamačního řádu

6. Neoprávněná reklamace

Pokud byla reklamace neoprávněná servisní středisko nebo prodávající naúčtuje kupujícímu veškeré vzniklé náklady na lokalizaci; logistiku; dohledání         
potřebných údajů; testování apod. Kupující je povinen tyto náklady uhradit neprodleně; nejpozději však do 14 (čtrnácti) dnů od ukončení reklamačního
řízení. Bez úhrady vzniklých nákladů nebude zboží; které je předmětem reklamace; vydáno kupujícímu.

7. Zásilka poškozená/neúplná od dopravce

Při převzetí zásilky je kupující povinen překontrolovat stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky , poškození krabice, apod.) a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno ihned telefonicky oznámit prodávajícímu. Sepsat s dopravcem zápis o škodě a tento zaslat faxem nebo e-mailem prodávajícímu. V případě převzetí zásilky od dopravce nemá kupující žádné nároky na pozdější reklamace poškozené zásilky vůči prodávajícímu. Převzetím zásilky je další reklamace ohledně poškození a neúplnosti zásilky řešena pouze s dopravcem.
 

Zákoná lhůta na vyřízení reklamace je 30 dnů od doručení zboží.
Tento reklamační řád nabývá účinnosti 1.2.2012. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

 

© 2019 www.naladimesatelit.cz